Pravidla pro nakládání s osobními údaji

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“)

1. Správce osobních údajů

1.1 Správcem Vašich osobních údajů je společnost DESIGN TRADE, s.r.o., se sídlem Hradecká 557, 530 09 Pardubice, IČO: 25657593, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 58731 (dále jen „Správce“).

1.2 Správce je podnikatelem, jehož předmětem činnosti je provoz hodinářství a prodej hodinek.

1.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

2.1 Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za těmito účely:

a) Vaší registrace v našem e-shopu,

b) dodávky Vámi zakoupeného zboží,

c) zasílání informací o novinkách v našem sortimentu včetně zasílání informací o speciálních nabídkách,

d) vedení účetní a daňové evidence Správce.

2.2 Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu čl. 2. výše je:

a) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů (ve vztahu k účelům a), c) a d) výše,

b) splnění kupní smlouvy uzavřené s Vámi (ve vztahu k účelu b) výše) nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (ve vztahu k účelu a) výše);

c) splnění zákonných povinností (stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňového řádu, a to ve vztahu k účelu e) výše).

3. Příjemci osobních údajů

3.1 Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být:

a) Správce, tj. naše společnost,

b) přepravce zboží,

c) daňový poradce/účetní Správce, a

d) orgány veřejné moci v mezích stanovených právními předpisy.

přičemž ke zpracování Vašich osobních údajů těmito zpracovateli dochází výlučně na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením s výjimkou písm. c) tohoto odstavce.

3.2 Vaše osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

4. Doba zpracování osobních údajů

4.1 Osobní údaje jsou zpracovávány:

a) v případě účelů a), c) a d) výše od udělení souhlasu do jeho odvolání,

b) v případě účelu b) výše po dobu trvání smlouvy,

c) v případě účelu e) výše po dobu stanovenou zákonem.

5. Práva subjektu údajů

5.1 Při zpracování Vašich osobních údajů Správcem máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:

a) právo odvolat souhlas se zpracováním těch osobních údajů, které nejsou zpracovávány na základě jiného právního důvodu;

b) právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;

c) právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;

d) právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže

  • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu 7., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;

e) právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než jsou účely b) a e) výše našeho hospodaření;

f) právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi;

g) právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

6. Právo vznést námitku proti zpracování

6.1 V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu čl. 1 tohoto dokumentu, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu 1. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

7. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

7.1 Zpracování Vašich osobních údajů pro účel e) výše nám ukládá zákon. Ze zákona plyne i Vaše povinnost nám potřebné údaje poskytnout.